Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Desygnowanie i powoływanie Premiera i Rady Ministrów

W myśl art. 154 ust. 1 Konstytucji Prezydent desygnuje Premiera. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Desygnowany Premier proponuje Prezydentowi skład Rady Ministrów. Następnie Prezydent dokonuje aktu powołania Premiera i pozostałych członków Rady Ministrów w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.


Premier, w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Wotum zaufania Sejm uchwala bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (tzw. „zasadnicza tura powołania Rządu”). W przypadku niepowołania Rady Ministrów lub nieudzielenia jej wotum zaufania w wyżej opisanym trybie, Sejm wybiera Premiera oraz proponowanych przez niego członków Rady Ministrów spośród kandydatów zgłoszonych przez posłów. Wybór dokonywany jest bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Prezydent powołuje tak wybraną Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków (tzw. „pierwsza tura rezerwowa”).


Gdyby i w tym trybie nie doszło do powołania Rady Ministrów, Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 14 dni powołuje Premiera i na jego wniosek pozostałych członków Rady Ministrów oraz odbiera od nich przysięgę. Sejm w ciągu 14 dni od dnia powołania Rady Ministrów przez Prezydenta Rzeczypospolitej udziela jej wotum zaufania większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W razie nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania także i w tej turze (tzw. „druga tura rezerwowa”), Prezydent rozwiązuje Parlament i zarządza przedterminowe wybory do Sejmu i Senatu.


Zmian na stanowiskach poszczególnych ministrów, w toku pracy Rządu, dokonuje Prezydent na wniosek Premiera. Na mocy art. 159 ust. 2 Konstytucji Prezydent odwołuje także ministra, wobec którego Sejm uchwalił wotum nieufności.

 

W przypadku dymisji całej Rady Ministrów, która następuje wraz z dymisją Premiera, uprawnionym do przyjęcia dymisji jest Prezydent, który jednocześnie powierza dotychczasowej Radzie Ministrów dalsze sprawowanie funkcji do czasu powołania nowego Rządu.

 

Poleć znajomemu
pn wt śr czw pt so nd
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30