Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Legislacja

Źródłami prawa w Polsce są: Konstytucja RP, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Nad przestrzeganiem Konstytucji czuwa Prezydent Rzeczypospolitej. Prezydent uczestniczy też w procesie legislacyjnym.


Przyjętą przez parlament ustawę prezydent może podpisać, zawetować lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent ma też inicjatywę ustawodawczą i może przedstawiać parlamentowi własne projekty ustaw.
 

Zgodnie z Konstytucją Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Ponadto, prezydent stosuje prawo łaski. Tego prawa nie stosuje się jednak wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.
 

Poleć znajomemu