Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Barbara Brodowska-Mączka – Dyrektor Generalny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Prawa Finansowego). Słuchaczka Centrum Studiów Latynoamerykańskich oraz absolwentka Studiów Executive MBA.


Przez niemal 21 lat związana z Ministerstwem Finansów. Pracowała w pionie budżetowym, zajmując się m.in. tematyką finansowania infrastruktury, transportu, inwestycji państwowych, w szczególności związanych ze zdrowiem, nauką, modernizacją służb państwowych czy kulturą. Koordynowała budżet w obszarze spraw gospodarczych.


Ekspert w zakresie systemu finansów publicznych, w tym finansowania jednostek sektora finansów publicznych.


Współtworzyła wiele rozwiązań, w tym legislacyjnych, w obszarze finansów, infrastruktury i inwestycji publicznych.


Rozpoczynała pracę od stanowiska podreferendarza awansując do radcy ministra, a w latach 2014-2016 oraz w roku 2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej. Była również radcą generalnym i Dyrektorem Generalnym w Ministerstwie Finansów.


Uczestniczyła aktywnie w wielu grupach i zespołach, w tym międzyresortowych jako specjalista ds. finansowych m.in. w Zespole ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży oraz ds. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Pełniła również funkcję Przewodniczącego Rady Edukacji Finansowej oraz była członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów.


Dyrektor Generalna jest mężatką, ma troje dzieci.

 

Barbara Brodowska-Mączka pełni nadzór merytoryczny nad:

- Biurem Administracyjnym,

- Biurem Finansowym,

- Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

- Zespołem Obsługi Prawnej w Biurze Szefa Kancelarii

 

oraz sprawuje, w imieniu Szefa Kancelarii, funkcję organu założycielskiego Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Do kompetencji Dyrektora Generalnego Barbary Brodowskiej-Mączki należy:


1) przygotowywanie rozwiązań sprzyjających optymalizacji funkcjonowania organizacyjnego Kancelarii, w tym struktury finansów i zatrudnienia;
2) opracowywanie oraz przedkładanie do decyzji Szefa Kancelarii projektu budżetu Kancelarii oraz rocznego sprawozdania z wykonania budżetu;
3) nadzór i koordynacja w sprawach:
a) realizacji budżetu Kancelarii,
b) realizacji zaleceń Najwyższej Izby Kontroli,
c) związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych przez Skarb Państwa – Kancelarię;
4) reprezentowanie Kancelarii na posiedzeniach komisji parlamentarnych,
na których rozpatrywane są projekty budżetu Kancelarii, sprawozdania z wykonania budżetu oraz inne sprawy dotyczące finansów Kancelarii;
5) nadzór i koordynacja w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Kancelarii, w tym z obsługą administracyjną w zakresie:
a) planowania i realizacji wydatków inwestycyjnych i remontowych,
b) zarządzania i administrowania nieruchomościami oraz gospodarowania majątkiem trwałym Kancelarii,

c) realizacji przepisów dotyczących zamówień publicznych,
d) realizacji umów z dostawcami i wykonawcami usług i robót;
6) nadzór nad świadczeniem usług technicznych oraz obsługą gospodarczą Kancelarii przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
7) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad prawidłową realizacją zadań z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, fizycznego i zarządzania kryzysowego;
8) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad wykonywaniem zadań w zakresie planowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej;
9) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad wykonywaniem zadań związanych z koordynowaniem funkcjonowania kontroli zarządczej;
10) nadzór, w zakresie wskazanym przez Szefa Kancelarii, nad sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wykonywania czynności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
11) nadzór nad obsługą organizacyjno-kancelaryjną członków Kierownictwa Kancelarii oraz obsługą wpływającej korespondencji;
12) nadzór nad prawidłowością gromadzenia, udostępniania i zabezpieczania zasobu Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym archiwizacją dokumentacji poszczególnych komórek organizacyjnych Kancelarii.
 

Poleć znajomemu