Dodatkowe narzędzia

Organizacja i tryb pracy Kancelarii Prezydenta RP

Szef Kancelarii Prezydenta RP


Kancelarią Prezydenta RP kieruje Szef Kancelarii Prezydenta RP, powoływany i odwoływany przez Prezydenta RP na podstawie art. 143 Konstytucji RP.

 

Szef Kancelarii Prezydenta RP:

 

kieruje pracami Kancelarii, wydaje zarządzenia, decyzje i polecenia,

 

za zgodą Prezydenta RP może tworzyć, łączyć lub znosić statutowe jednostki organizacyjne Kancelarii,

 

za zgodą Prezydenta RP określa szczegółowy zakres zadań Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad statutowymi jednostkami organizacyjnymi Kancelarii,

 

za zgodą Prezydenta RP ustala liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy,


dokonuje podziału etatów między poszczególne statutowe jednostki organizacyjne,

 

wyznacza sekretarza lub podsekretarza stanu, który zastępuje Szefa KPRP w czasie jego nieobecności,

 

może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, czas funkcjonowania, tryb działania oraz skład,

 

aktualizuje wykaz statutowych jednostek organizacyjnych, stanowiący załącznik do statutu, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu,

 

nadaje regulamin organizacyjny, określający organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

 

Sekretarze i Podsekretarze Stanu


Prezydent RP powołuje i odwołuje Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu.

 

Sekretarze i Podsekretarze Stanu kierują pracami Kancelarii w zakresie, powierzonym przez Szefa Kancelarii za zgodą Prezydenta RP.

 

Komórki organizacyjne Kancelarii Prezydenta RP


W skład Kancelarii wchodzą statutowe komórki organizacyjne.

 

Statutowymi jednostkami organizacyjnymi Kancelarii kierują dyrektorzy.

 

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań statutowych jednostek organizacyjnych oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Szefa Kancelarii.

Poleć znajomemu

Informacja o publikacji dokumentu

Data publikacji: 04-08-2009
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Serwisu
Data ostatniej modyfikacji: 17-04-2012
Osoba modyfikująca: Małgorzata Kołodzińska