Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Regulamin konkursu

na wykonanie projektów znaków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Postanowienia ogólne
 

§ 1


Celem Konkursu na wykonanie projektów znaków Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwanego dalej „Konkursem”, jest wyłonienie projektu zestawu znaków, zwanych dalej „Znakami”, które będą reprezentować odpowiednio Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 2
 

Regulamin określa:

 1. Zasady i warunki organizacji Konkursu.
 2. Tryb powoływania i pracy Jury.
 3. Zasady wyłonienia zwycięzcy Konkursu i pracy wyróżnionej.

 

Organizator konkursu
 

§ 3
 

 1. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem” jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a właściwymi w sprawach Konkursu komórkami organizacyjnymi Organizatora są Gabinet Prezydenta i Biuro Kultury i Dziedzictwa zwane dalej „Sekretariatem Konkursu”.
 2. Sekretariat Konkursu mieści się w Pałacu Prezydenckim, przy ul. Krakowskie Przedmieście 48/50, 00-071 Warszawa, Pokój 217 tel.: 721800820 lub 721800545 adres email:

§ 4
 

Konkurs jest ogłaszany przez Organizatora, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym przebiegiem i zapewnia obsługę organizacyjną Jury.

 


Uczestnicy konkursu


§ 5
 

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych na terenie całej Polski, oraz do polskich firm specjalizujących się w projektowaniu znaków graficznych, zwanych dalej „Projektantami”.


§ 6
 

W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i ich rodziny.

 

Nadsyłanie projektów
 

§ 7
 

Uczestnicy Konkursu przesyłają do Sekretariatu Konkursu do 4 listopada 2011 r. elektroniczną wersję karty zgłoszeniowej (według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu), dostępną do pobrania na stronie internetowej organizatora.


§ 8


Uczestnicy Konkursu dostarczają do Sekretariatu Konkursu w terminie do 4 listopada 2011 roku, do godz.12.00 projekt Znaków z opisem technicznym i z oryginałem karty zgłoszeniowej, o której mowa w §7.


§ 9


Organizator może przedłużyć termin nadsyłania prac konkursowych, co zostanie ogłoszone na stronie internetowej Organizatora.


§ 10


Nagrodzony nagrodą główną projekt Znaków wraz z nadesłanymi dokumentami zgłoszeniowymi nie podlega zwrotowi.

 

Warunki uczestnictwa w konkursie
 

§ 11
 

Każdy uczestnik konkursu może przedstawić nie więcej niż dwa projekty zestawu Znaków.


§ 12
 

Projekt każdego Znaku musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.


§ 13
 

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

 

§ 14
 

Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.
 

§ 15
 

Projekty mają być podane w formie drukowanej i elektronicznej. Projekty w formie drukowanej mają być podane na dwóch sztywnych planszach formatu A2 (jednej dla wersji kolorowej i drugiej dla wersji czarnobiałej). Projekty w wersji elektronicznej mają być zapisane w formatach: JPG lub TIF i AI lub CDR.
 

§ 16
 

Projekty mają uwzględniać: budowę znaku, wielkości minimalne znaku i pola ochronne znaku.

 

Jury konkursu


§ 17


Organizator powołuje Jury. Skład jury jest jawny i opublikowany na stronie internetowej Organizatora.
 

§ 18


W skład jury wchodzi 8 członków, z czego czworo stanowią pracownicy Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

§ 19


Pracami jury kieruje Przewodniczący wybrany większością głosów przez członków Jury.
 

§ 20


Dla ważności obrad jury wymagany jest udział co najmniej 6 członków.
 

§ 21


Członek jury może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Jury.


§ 22


Nowi członkowie jury mogą zostać powołani przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu jedynie w przypadku gdy z przyczyn losowych udział któregoś z członków Jury w jego pracach nie będzie możliwy lub gdy któryś z członków jury zrezygnuje z członkostwa w Jury.

 

 

Zasady wyłonienia laureatów i wyróżnionych w konkursie


§ 23
 

 1. Członkowie jury oceniają projekty konkursowe przyznając punkty wg skali od 0 do 5, biorąc pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne, kompozycyjne, zgodność z tematem oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.
 2. O wyborze zwycięzcy Konkursu i wyróżnionych projektów Znaków decyduje ilość uzyskanych punktów.


§ 24
 

W przypadku równej ilości punktów i w sprawach innych niż ocena projektów konkursowych rozstrzyga decyzja jury podejmowana większością głosów.
 

§ 25
 

W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
 

§ 26
 

Jury wybiera zwycięzcę Konkursu oraz trzy prace wyróżnione.


§ 27

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i podane do wiadomości publicznej m.in. na stronie internetowej Organizatora.
 2. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
   

§ 28
 

Z przebiegu konkursu jury sporządza protokół zawierający m.in. wyniki głosowania oraz dane laureatów.
 

§ 29
 

Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Nagroda główna i honoraria dla autorów projektów wyróżnionych


§ 30
 

 1. Jury przyzna jedną nagrodę pieniężną zwycięzcy konkursu w wysokości 20.000,00zł.
 2. Jury przyzna jedną nagrodę dodatkową w wysokości 9000,00 zł dla autora wyróżnionej pracy.
 3. Kwoty nagród są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


§ 31
 

Nagroda główna zostanie wypłacona zwycięzcy konkursu po zawarciu umowy, o której mowa w § 32.


Wykorzystanie prac i prawa autorskie
 

§ 32

 

 1. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zawrze z autorem nagrodzonego nagrodą główną projektu Znaków odrębną umowę o przeniesienia na Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanego projektu Znaków oraz prawa własności egzemplarza dostarczonego w ramach konkursu.
 2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust.1, będzie miało charakter nieodpłatny.


§ 33
 

Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby nadesłany projekt naruszał prawa autorskie osób trzecich.
 

§ 34
 

Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego pracy konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
 

Postanowienia końcowe


§ 35
 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora.
 3. Z chwilą dokonania zgłoszenia, osoba wskazana w dokumentacji zgłoszeniowej jako zgłaszający staje się uczestnikiem konkursu i zgadza się na postanowienia niniejszego Regulaminu co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia następującej treści:

„Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego wszystkie postanowienia. Dobrowolnie przystąpiłem do uczestnictwa w konkursie. Dane zawarte w zgłoszeniu są zgodne z prawdą. Oświadczam, że wszelkie treści, w tym dzieła, zdjęcia i dane osobowe udostępnione w związku z konkursem są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych.”.


§ 36
 

Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przesłanych materiałów w publikacjach dotyczących Konkursu oraz do prezentacji na stronie internetowej Organizatora.


§ 37
 

Niewypełnienie wymogów formalnych powoduje odrzucenie zgłoszenia.
 

§ 38
 

 1. Projekty Znaków, za wyjątkiem projektu wskazanego w §10, podlegają zwrotowi.
 2. Nadesłane dokumenty zgłoszeniowe pozostają w archiwum konkursu przez okres 3 lat od daty zakończenia procedury konkursowej. Po upływie tego okresu dokumentacja dostarczona przez zwycięzcę konkursu pozostaje w archiwum konkursu wieczyście, natomiast pozostała dokumentacja ulega wybrakowaniu zgodnie z procedurą archiwalną.

§ 39
 

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureatów i przyznania nagród.
 

§ 40
 

 1. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów i dokumentów zgłoszeniowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu, za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu oraz za brak możliwości skontaktowania się z laureatami wyróżnień lub zwycięzcą konkursu.
   

§ 41
 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania Konkursu.
 2. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
   

§ 42
 

We wszystkich szczegółowych kwestiach oraz w wyjątkowych okolicznościach, nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 

§ 43
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o Konkursie.


 

Poleć znajomemu