Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Regulamin Konkursu FILARY DEMOKRACJI LOKALNEJ

§ 1
ORGANIZATOR
 
1.    Organizatorem Konkursu „Filary Demokracji Lokalnej”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
2.    Partnerami Konkursu są: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, TVP INFO, Polskie Radio Program Pierwszy oraz Gazeta Wyborcza.
 

§ 2
UCZESTNICY
 
Konkurs jest skierowany do wydawców, redaktorów naczelnych i dziennikarzy gazet lokalnych o zasięgu gminnym i powiatowym.
 
 
§ 3
PRZEDMIOT KONKURSU
 
Na Konkurs można zgłaszać teksty w Kategorii: Małe Ojczyzny - najlepsze teksty historyczne publikowane w prasie lokalnej od 1.01.2012 do 31.12.2012 roku. UWAGA: Jedna redakcja może zgłosić najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu. Jeden autor może przesłać najwyżej 1 pracę.
 
 
 
§ 4
JURY
 
1.    Laureatów Konkursu wyłania Jury Konkursu. W skład Jury wejdą uznani dziennikarze i redaktorzy, wskazani przez Partnerów Konkursu. Każdy Partner Konkursu wskazuje jednego członka Jury. Organizator Konkursu może wskazać przewodniczącego Jury.
 
2.    Podczas wyboru laureatów Konkursu, Jury będzie kierować się następującymi kryteriami: atrakcyjność tematu, jego lokalność, rzetelna dokumentacja faktograficzna, relacje świadków, różne punkty widzenia, szersze tło historyczne opisywanego wydarzenia, poprawność językowa.
 
3.    Jury podejmuje decyzje większością głosów.
 
4.    Decyzje Jury są ostateczne.
 
§ 5
NAGRODY
 
1.    Jury przyzna nagrodę główną i dwa wyróżnienia.
 
2.    Nagrodą główną w Konkursie jest statuetka „Filary Demokracji Lokalnej” oraz tablet dla autora nagrodzonej pracy.
 
3.    Wyróżnieni autorzy prac otrzymają wieczne pióra Prezydenta RP ufundowane przez Kancelarię Prezydenta RP.
 
 
 
 
§ 6
OGŁOSZENIE KONKURSU ORAZ ZGŁOSZENIA
 
1.    Informacja o ogłoszeniu Konkursu zamieszczona będzie na stronie www.prezydent.pl oraz opublikowana przez Partnerów Konkursu.
 
2.    Zgłoszenia do Konkursu mogą nadsyłać wydawcy, dziennikarze i redaktorzy naczelni prasy lokalnej o zasięgu gminnym lub powiatowym. Zgłoszenia przyjmuje Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP drogą pocztową na adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 lub e-mailem na adres: .
 
3.    Zgłoszenie musi zawierać: tekst lub cykl tekstów prasowych, informację kiedy i w jakim tytule materiał został opublikowany, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe do autora materiału oraz imię, nazwisko oraz funkcję osoby zgłaszającej, jeśli jest to inna osoba niż autor. Do zgłoszenia należy dołączyć informację uzasadniającą zgłoszenie materiału do Konkursu.
 
4.    Do zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenie zgłaszającego, iż przysługują mu prawa autorskie do zgłaszanego materiału oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
5.    Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 kwietnia 2013 roku. Zgłoszenia dostarczone lub nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
6.    W tytule maila lub na kopercie należy dopisać „KONKURS – Filary Demokracji Lokalnej”.
 
7.    Teksty przyjmowane będą w postaci papierowej lub elektronicznej (w formatach: Word DOC, TXT, RTF, PDF). Osoby przesyłające materiały pocztą mogą dołączyć płytę CD ze zgłaszanym materiałem. 
 
8.    Zgłaszający materiał mogą dołączyć wydruk lub stronę gazety, w której materiał się ukazał.
 
9.    W jednym emailu lub w jednej kopercie może znajdować się tylko jedno zgłoszenie. Z danej redakcji można zgłaszać najwyżej 3 publikacje lub serie publikacji będących kontynuacją tego samego tematu.
 
 
§ 7
OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WRĘCZENIE NAGRÓD
 
Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2013 roku w Pałacu Prezydenckim. O wynikach Konkursu jego laureaci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
§ 8
DANE OSOBOWE
 
Kancelaria Prezydenta RP jako organizator Konkursu oświadcza, iż dane osobowe osób fizycznych zgłaszających się do Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926, z późn. zm.) oraz, że dane te zbierane i przetwarzane będą tylko do celów związanych z organizacją Konkursu.
 
 
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.
2.    Informacje o zmianach w Regulaminie oraz o przerwaniu lub odwołaniu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.prezydent.pl i opublikowane przez Partnerów Konkursu.
3.    W sprawach nieprzewidzianych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.
 
Poleć znajomemu