Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Regulamin konkursu

Konkurs „2014! Młodzi dla Wolności”
dla uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych na projekt edukacyjny,
plakat, esej, scenariusz lekcji


z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Edukacji Narodowej

Organizatorzy: Ośrodek Rozwoju Edukacji i Biblioteki Pedagogiczne


Regulamin konkursu 

 1. Celem konkursu jest zachęcenie uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku. Konkurs ma przybliżyć historię najnowszą: wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.
  Prezentacja projektów i prac konkursowych w szkole lub dla szerszej społeczności lokalnej powinna odbyć się w dniu 4 czerwca 2014 roku – w 25. rocznicę pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej Polsce.
 2. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, szkół wszystkich szczebli oraz do uczniów i nauczycieli.
 3. Zadanie konkursowe polega na:
  a) przygotowaniu projektu edukacyjnego i dokumentowaniu realizacji na autorskim blogu lub na:
  b) stworzeniu indywidualnego projektu plakatu / eseju / scenariusza lekcji.
 4. Konkurs jest realizowany na trzech poziomach i w trzech odpowiadających im formach:
  a) poziom środowiskowy (jednostki samorządu terytorialnego skupiające szkoły ze swojego terenu) – forma: wspólny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
  b) poziom szkolny (samodzielny projekt szkoły) - forma: samodzielny projekt edukacyjny dokumentowany na blogu
  c) poziom indywidualny (uczniowie, nauczyciele) – forma: plakat, esej, scenariusz lekcji.
 5. Termin realizacji zadań konkursowych: od 1 grudnia 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r.
 6. Harmonogram działań konkursowych:
  a) do 30 listopada 2013 roku uczestnicy składają poprzez stronę internetową www.prezydent.pl/swieto-wolnosci/mlodzi-dla-wolnosci/konkurs/zgloszenie zgłoszenie udziału w konkursie i podają wybraną formę realizacji (projekt edukacyjny, plakat, esej, scenariusz lekcji) oraz adres internetowy, gdzie będą prezentować rezultaty pracy. Uwaga! Termin przesyłania zgłoszeń został przedłużony do dnia 20 grudnia 2013 r.
  b) do 30 kwietnia 2014 roku – zakończenie realizacji projektów edukacyjnych i prac indywidualnych oraz zamieszczenie ich na podanej stronie internetowej
  c) do 15 czerwca 2014 roku – uczestnicy otrzymują pisemną informację o wynikach konkursu
  d) II połowa czerwca 2014 roku – uroczyste podsumowanie konkursu w Pałacu Prezydenckim (uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnej dacie).
 7. Instytucjami wspierającymi konkurs merytorycznie i organizacyjnie są wskazane publiczne biblioteki pedagogiczne1 , które poinformują uczestników konkursu (szkoły i jst) o przyporządkowaniu do odpowiednich bibliotek w ich rejonie.
 8. Ocena prac konkursowych:
  a) ocena prac konkursowych będzie przebiegała w II etapach
  b) pierwszy etap oceny odbywa się w 40 rejonowych bibliotekach pedagogicznych
  c) oceny końcowej dokonują wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (16)
  d) komisje biblioteczne z każdego województwa przesyłają do Kancelarii Prezydenta wyłonione prace konkursowe: 16 projektów środowiskowych, 16 projektów szkolnych ze szkół podstawowych, 16 projektów szkolnych z gimnazjów, 16 projektów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych, 16 plakatów, 16 esejów i 16 scenariuszy lekcji.
 9. Kryteria oceny prac konkursowych2:

  9.1. W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę kryteria podstawowe:
  a) wartość merytoryczna oraz zgodność z tematem konkursu
  b) wartość artystyczna i oryginalność pomysłu autora/autorów
  c) forma pracy (przejrzystość, język, walory estetyczne)

  9.2. Dodatkowo w przypadku projektów edukacyjnych zostaną wzięte pod uwagę:
  a) włączanie w realizację projektu społeczności pozaszkolnej (rodzice, organizacje pozarządowe, domy kultury itp.)
  b) utrzymanie ciągłości i dokumentowanie aktywności przez cały czas realizacji projektu
  c) kształtowanie umiejętności ponadprzedmiotowych, takich jak: praca w zespole, formułowanie własnych opinii, poszukiwanie i analizowanie materiałów z różnych źródeł, umiejętność dyskusji i kształtowanie postawy dialogu.
 10. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie zwycięzców na uroczyste spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim oraz prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej www.prezydent.pl.
 11. Prace konkursowe nie mogą naruszać prawa do wizerunku ani praw autorskich osób trzecich.
 12. Z chwilą opublikowania prac konkursowych w Internecie, uczestnicy udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony.

-------------------------------

[1]Lista wskazanych bibliotek zostanie opublikowana na stronie konkursu przed upływem terminu deklaracji udziału w konkursie (30.11.2013)
[2]Szczegółowy wzór karty oceny będzie udostępniony w bibliotekach pedagogicznych. 

Poleć znajomemu