Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Przesłanie prezydenta Bronisława Komorowskiego z okazji Dożynek Prezydenckich

Drodzy polscy Rolnicy! Szanowni Państwo!


Podstawowym wyróżnikiem polskiej wsi jest siła lokalnej wspólnoty. Siła wyrażana szczególną jakością więzi społecznych, uwzględniających odrębność i różnorodność obszarów wiejskich oraz umiłowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego tak ważne jest, że możemy – tak jak przed laty – w trakcie prezydenckich ogólnopolskich dożynek w Spale, podziękować za plony oraz uhonorować ludzi, którzy służą bliźnim swoją ciężką pracą na roli.


Mieszkańcy obszarów wiejskich składają niezliczone dowody na to, że nie tylko są pracowici, sumienni i przedsiębiorczy, ale także doskonale rozumieją współczesne wyzwania. Potrafi li wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej, które stworzyło największą od lat szansę na modernizację i rozwój obszarów wiejskich. Musimy zadbać, aby Wspólna Polityka Rolna była jeszcze bardziej korzystna dla polskiej wsi, aby polscy rolnicy jak najszybciej korzystali z dopłat na takich samych zasadach jak rolnicy innych krajów Unii.


Jednocześnie trzeba utrzymać nakłady na przebudowę polskiej wsi. W dalszym ciągu, bowiem różnice w warunkach życia na wsi i w miastach są znaczne. Konieczne jest więc wzmacnianie mechanizmów wdrażania Programów Odnowy Wsi, działanie na rzecz podniesienia jakości edukacji na obszarach wiejskich, tworzenia parków kulturowych, poprawy bezpieczeństwa powodziowego, zwiększenia dostępności transportowej i komunikacyjnej, dostępu do Internetu. Niezbędne jest też stwarzanie warunków dla nieskrępowanej realizacji inicjatyw mieszkańców wsi i aktywności sąsiedzkiej, tak jak dzieje się to poprzez upowszechnienie Funduszu Sołeckiego.


Obszary wiejskie rozwijając się winny zachować swoją specyfi kę. Pełniąc swoje funkcje wieś będzie wtedy swoimi wartościami gwarantowała wsparcie dla obszarów miejskich.


Dziś, z okazji Święta Plonów, wyrażam mój głęboki szacunek i wdzięczność wobec Was, Drodzy Rolnicy, wobec Waszych rodzin i bliskich za pracę dla Polski. W sposób szczególny chcę wspomnieć o tych rolnikach, którzy wskutek powodzi stracili niejednokrotnie cały swój dobytek i którzy w tym roku nie zebrali plonów ze swoich pól. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zadbanie o to, aby uzyskali wszelką możliwą pomoc.


Dziękuję także władzom centralnym i terytorialnym, samorządowi rolniczemu, organizacjom rolniczym i wszystkim instytucjom wspierającym wysiłek rolnika. Życzę Państwu, aby z roku na rok polska wieś miała się lepiej, mogła cieszyć się dostatkiem.
 

Poleć znajomemu