Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 31 marca 2014

"Udało się znaleźć zdrowy, racjonalny kompromis"

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ułatwiającą obywatelom dostęp do sądu. Celem przyjętych zmian jest złagodzenie skutków tzw. „reformy” struktury sądownictwa polegającej na likwidacji 79 sądów rejonowych.  Wejście w życie ustawy spowoduje, że zostanie utworzonych na nowo 41 z 79 zniesionych sądów rejonowych.

 

Projekt zmian w ustroju sądów powszechnych wniósł do Sejmu Prezydent RP.

 

Zobacz także: Prezydent proponuje przywrócenie asesora sądowego Uroczyste podpisanie ustawy odbyło się w sądzie Słupcy.  Prezydent wskazywał, że podpis pod nowelizacją kończy stan niejasności w sprawie funkcjonowania sądów. - Dla mnie satysfakcją jest to, że udało się znaleźć wyjście z sytuacji konfliktowej na zasadzie porozumienia wszystkich środowisk parlamentarnych i znalezienia rozwiązania, które jest zdrowym racjonalnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami społeczności lokalnych, środowiska sędziowskiego także, a dostosowaniem struktury sądownictwa do realnych potrzeb, nie tylko do ambicji – powiedział Bronisław Komorowski.

 

Prezydent dodał też, że dzięki ustawie wiele środowisk lokalnych, środowisk Polski powiatowej odzyskało szansę na posiadanie jednego z atrybutów znaczenia miasta, powiatu, zgodnie z aspiracjami i dobrymi tradycjami, ale też zgodnie z potrzebami jak największego ułatwienia dostępu do sądu, z korzyścią dla mieszkańców.
 

 

Intencją Prezydenta RP było wprowadzenie regulacji uniemożliwiających arbitralne kreowanie struktury sądownictwa przez Ministra Sprawiedliwości, ale jednocześnie zachowanie dotychczasowego modelu tworzenia i znoszenia sądów w drodze rozporządzenia uznanego przez Trybunał Konstytucyjny, jako zgodny z Konstytucją.

 

Celem zaproponowanych przez Bronisława Komorowskiego rozwiązań dotyczących organizacji sądów rejonowych było wskazanie jasnych, czytelnych i obiektywnych kryteriów, zgodnie, z którymi tworzenie i znoszenie sądów rejonowych uwarunkowane będzie liczbą rozpatrywanych spraw i liczbą mieszkańców.

Proponowana przez Prezydenta RP nowelizacja przewiduje rozwiązanie racjonalne: pozostawia Ministrowi Sprawiedliwości kompetencje do tworzenia i znoszenia sądów, ale jednocześnie wprowadza precyzyjne kryteria, na których minister powinien się opierać, decydując o tworzeniu lub znoszeniu sądu. Kryteria te na etapie prac parlamentarnych w wyniku kompromisu politycznego zostały określone jako 50000 mieszkańców i 5000 spraw.

 

Nowelizacja Prawo o ustroju sądów powszechnych jest pierwszą z pakietu inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP, która została przyjęta przez Parlament.

 

Kolejne projekty ustaw, skierowane do Sejmu w połowie 2013 r., są w trakcie procesu legislacyjnego:
 

• projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym;
• projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym;
• projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Wszystkie przedłożone przez Prezydenta RP projekty ustaw spotkały się z przychylnością środowiska sędziowskiego oraz większości klubów parlamentarnych. Uchwalenie zaproponowanych rozwiązań pozwoli w sposób odczuwalny dla obywatela usprawnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.

 

Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma na celu uproszczenie i usprawnienie postępowań zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i NSA. Wprowadza także regulacje przyznające sądom administracyjnym kompetencje do określania w wyroku sposobu załatwienia sprawy; zakłada blok zmian dotyczących pomocy prawnej, w szczególności zmiany dotyczące usprawnienia procedury wyznaczania pełnomocników z urzędu czy rozszerzenia zakresu zwolnień z obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

 

Celem projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest natomiast usprawnienie prowadzenia postępowań oraz wprowadzenie przejrzystego trybu doboru kandydatów na sędziów. W projekcie nowej ustawy o TK wprowadzono mechanizmy, pozwalające stworzyć realną możliwość szybszego rozpatrywania spraw.

Projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym podnosi granicę wieku sędziego Sądu Najwyższego. Zgodnie z prezydencką propozycją, wiek przejścia sędziego w stan spoczynku wydłużyłby się z obecnych 70. lat do 75 roku życia. Ta z pozoru niewielka zmiana, ma kluczowe znaczenie dla dalszego pełnienia służby sędziowskiej oraz wykorzystania wiedzy i doświadczenia sędziów SN.

 

Kierując powyższe projekty ustaw Prezydent RP dostrzega potrzebę podejmowania kolejnych inicjatyw w sferze poprawy działania wymiaru sprawiedliwości i będzie aktywnie współuczestniczył w tym procesie.

 

Jedną z kluczowych i oczekiwanych zmian jest przywrócenie asesury w polskim modelu kształcenia sędziów. Przeprowadzone konsultacje zarówno ze środowiskiem sędziów, jak również klubami parlamentarnymi, potwierdziły potrzebę dokonania systemowej zmiany sposobu przygotowania sędziów do zawodu. Efektem współpracy i merytorycznej dyskusji jest przedkładany projekt ustawy powracający do modelu kształcenia sędziów uwzględniającego etap asesury.

 

Prezydent RP podkreśla także, że nieodłącznym elementem sprawnie funkcjonującego państwa jest dobrze działająca prokuratura. Dlatego już w maju 2012 r. w ramach Forum Debaty Publicznej zaprosił zarówno wybitnych teoretyków prawa, jak i przedstawicieli środowiska prokuratorskiego do dyskusji nad „Rolą i miejscem prokuratury w systemie organów demokratycznego państwa prawnego”

 

Prezydent zaproponował, aby stworzyć płaszczyznę do wielokierunkowej, merytorycznej dyskusji nad przyszłością prokuratury.

Dokonanie głębokich, systemowych zmian w prokuraturze jest zdaniem Bronisława Komorowskiego niezbędne. Ważne jest, aby zdołać możliwie szybko wypracować model nowoczesnej i skutecznej prokuratury, który zastąpi funkcjonujący obecnie system, zakorzeniony jeszcze w czasach stalinowskich.
 

Prezydent RP dostrzegając wagę reformy prokuratury, bacznie obserwuje i analizuje podjętą przez Radę Ministrów inicjatywę opracowania nowej ustawy regulującej ustrojowe podwaliny działalności prokuratury.
 

Prezydent RP Bronisław Komorowski uznał za jeden z priorytetów swojej prezydentury stworzenie sprawnego, dobrze funkcjonującego, otwartego na obywateli wymiaru sprawiedliwości.
 

Jako strażnik Konstytucji i ładu prawnego, podejmuje działania służące podniesieniu jakości uchwalanego w Polsce prawa, bardziej przyjaznego obywatelom ale także umożliwiającego zwiększenie sprawności i skuteczności działania organów działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Prezydent stoi na stanowisku, że dla sprawnego funkcjonowania państwa i właściwej ochrony praw obywateli, niezbędne są także dobrze działające organy ścigania.
 

Poleć znajomemu