Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 29 grudnia 2012

Rok 2012 w liczbach

Prezydent Bronisław Komorowski

Statystyka działalności Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za 2012 rok (01.01.2012 – 28.12.2012 r.).

 

Działania legislacyjne Prezydenta RP:

 • podpisał 127 ustaw (ogółem monitorowano 406 ustaw, nad którymi trwały prace w parlamencie)
 • wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z 3 wnioskami(2 w trybie kontroli następczej)
 • wystąpił z 2 inicjatywami ustawodawczymi
 • ratyfikował 20 umów międzynarodowych
 • wydał 24 rozporządzenia, postanowienia i zarządzenia

Patronaty i nominacje

 • udzielił 170 Honorowych Patronatów
 • nadał 737 osobom tytuł naukowy profesora
 • wręczył 385 osobom nominacje na stanowisko sędziego
 • mianował 22 oficerów na stopnie generalskie (admiralskie) i równorzędne
 • mianował (powołał) 25 osób na kierownicze stanowiska państwowe
 • mianował 50 Ambasadorów RP
 • mianował 2 985 żołnierzy i funkcjonariuszy na pierwszy stopień oficerski
 • nadał 10 Orderów Orła Białego, 3 Krzyże Wielkie Orderu Odrodzenia Polski, 14 Krzyży Komandorskich z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Ułaskawienia i obywatelstwa

 • nadał 2 459 cudzoziemcom obywatelstwo polskie
 • ułaskawił 80 osób skazanych

Spotkania i konsultacje Prezydenta RP

 • wziął udział w 45 spotkaniach problemowych i środowiskowych dot. spraw społecznych, gospodarczych i samorządowych oraz kultury

Wizyty krajowe

 • złożył 55 wizyt lokalnych odwiedzając różne regiony Polski

Forum Debaty Publicznej

 • wziął udział w 22 spotkaniach w ramach Forum Debaty Publicznej, zainicjował ogółem 32 spotkania dyskusyjne FDP

Polityka zagraniczna

 • złożył 17 wizyt zagranicznych
 • przyjął 22 osobistości – głowy państw obcych i szefów rządów, którzy składali wizyty w Polsce oraz 34 delegacje zagraniczne
 • przyjął 35 listów uwierzytelniających od przedstawicieli dyplomatycznych innych krajów
 • wystosował 27 listów i depesz w korespondencji dyplomatycznej

Polityka historyczna i promocja polskiej kultury

 • nadał 11 polskim zabytkom tytuł „Pomnika Historii”
 • uczestniczył w 58 wydarzeniach promujących polską kulturę

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

 • zwołał 7 posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Komunikacja społeczna, spotkania z dziennikarzami

 • przesłał łącznie 512 listów gratulacyjnych i okolicznościowych oraz innych wystąpień
 • uczestniczył w 47 konferencjach prasowych
 • udzielił 45 wywiadów tytułom prasowym, rozgłośniom radiowym i stacjom telewizyjnym
 • w Pałacu Prezydenckim i Belwederze odbyło się 249 wydarzeń z udziałem mediów

W 2012 roku prezydent realizował zarysowane wraz z początkiem kadencji priorytety. Były to działania w zakresie aktywnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, szczególnie w kontekście dobrego sąsiedztwa i Unii Europejskiej. Ważnym aspektem były starania o wzrost konkurencyjności Polski, wspieranie rozwoju kraju oraz społeczeństwa oraz ożywienie działań obywatelskich i budowanie dumy z Polski. Wszystkim inicjatywom podjętym w mijającym roku towarzyszyła myśl przewodnia i metoda, którą są dialog i otwartość.


Prezydentowi bardzo zależy na budowaniu w społeczeństwie wspólnoty – celów, wartości, dążeń. Szczególnie mocne poczucie dumy i wspólnoty towarzyszyło Polakom podczas Mistrzostw Euro 2012. Marsz ‘Razem dla Niepodległej’ 11 listopada pokazał, że niezależnie od poglądów Polacy mogą wspólnie świętować niepodległość Polski. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w który zaangażowała się Para Prezydencka, co roku pokazuje, że Polacy lubią i chcą pomagać. Przemawiając na otwarciu Festiwalu Woodstock, Prezydent Polski i Prezydent Niemiec mówili, że Polacy potrafią się wspaniale zorganizować, bawić i działać. I że możemy być z tego dumni.

 
Wzmocnienie stabilności w relacjach zagranicznych oraz działania na rzecz ustabilizowania sytuacji politycznej w Polsce są charakterystyczną cechą prezydentury Bronisława Komorowskiego – były one doskonale widoczne również w 2012 r. Stabilność w przypadku urzędującego prezydenta ma także jeszcze jeden wymiar - Bronisław Komorowski niezmiennie, od wielu miesięcy, cieszy najwyższym zaufaniem społecznym wśród osób piastujących ważne funkcje publiczne.


Państwo wspierające rozwój


Inicjowanie debaty publicznej, wyznaczanie długofalowych celów i kierunków rozwoju, zachęcanie rządu i parlamentu do podjęcia kluczowych działań i reform, promocja przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej to najważniejsze działania prezydenta na rzecz wzmacniania konkurencyjności Polski, a tym samym rozwoju kraju.


Forum Debaty Publicznej


W ramach Forum Debaty Publicznej stanowiącego miejsce dialogu, wymiany doświadczeń i tworzenia nowych rozwiązań systemowych odbyły się 22 debaty z udziałem prezydenta (prezydent zainicjował ogółem 32 spotkania w ramach FDP) w następujących obszarach:

 • Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina,
 • Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny,
 • Samorząd terytorialny dla Polski,
 • Gospodarka konkurencyjna Polski,
 • Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju,
 • Sprawne i służebne państwo,
 • Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski.

Konsultacje


Prezydent zainicjował i wziął udział w 45 spotkaniach problemowych i środowiskowych dotyczących spraw społecznych, gospodarczych i samorządowych oraz kultury.


Polska przedsiębiorczość


We wrześniu, podczas przemówienia na Forum Ekonomicznym w Krynicy, prezydent nakreślił najważniejsze działania, które powinny zostać podjęte na rzecz utrzymania wzrostu gospodarczego i stabilnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Były to m.in. zwiększenie bezpieczeństwa finansów publicznych, utrzymanie chłonnego rynku wewnętrznego, otwarcie się na nowe centra wzrostu gospodarczego.


W październiku prezydent zwrócił się do Komisji Nadzoru Finansowego o weryfikację rekomendacji dla banków tak, by ułatwić dostęp do kredytów i poręczeń dla małych i średnich firm. W tej sprawie rozmawiał też z przedstawicielami największych polskich instytucji finansowych (listopad).


Rodzina i wyzwania demograficzne


W Kancelarii Prezydenta pracuje zespół ekspertów powołany do wypracowania kompleksowych rekomendacji na rzecz zwiększenia dzietności, stworzenia warunków odpowiedzialnego rodzicielstwa i dobrego dzieciństwa. Ogłoszony w maju 2012 r. konkurs o nagrodę pary prezydenckiej "Dobry klimat dla rodziny" promuje aktywność samorządów w tworzeniu rozwiązań sprzyjających rodzinie. Debaty poświęcone polityce rodzinnej posłużyły wypracowaniu rekomendacji. KPRP przedstawiła stanowiska dotyczące opieki nad dziećmi do lat 3 oraz urlopów macierzyńskich, które zostały uwzględnione w pracach rządu. Ważnym aspektem wyzwań demograficznych jest także aktywizacja osób starszych – w marcu w Pałacu Prezydenckim odbyła się międzynarodowa konferencja „Zwiększanie aktywności osób starszych oraz solidarność międzypokoleniowa – podejście zintegrowane”. Została ona zorganizowana przez Kancelarię Prezydenta RP oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach polskich obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

 
Kancelaria była także miejscem debaty dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego. Konsultacje z szefami klubów parlamentarnych w sprawie przyszłości systemu emerytalnego przyniosły poparcie części opozycji dla nieuniknionej zmiany wieku emerytalnego. Uwzględniono propozycje KPRP dotyczące stworzenia możliwości wcześniejszego przejścia na tzw. częściową emeryturę oraz opłacania składek emerytalnych za osoby pełniące opiekę nad małym dzieckiem.


Działania legislacyjne


Prezydent ogromną wagę przywiązuje do stałego przestrzegania ustawy zasadniczej i do dbałości o jakość tworzonego prawa.


W 2012 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego 3 wnioski w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją dot.:

 • ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (kontrola następcza);
 • ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (kontrola następcza);
 • ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (kontrola prewencyjna).

Do Sejmu wniósł 2 inicjatywy ustawodawcze:

 • ustawa o nasiennictwie,
 • ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W Kancelarii Prezydent zainicjował szeroką debatę na temat stanowienia prawa prowadzoną w ramach Forum Debaty Publicznej, której rezultaty mają przynieść rekomendacje do zmian w systemie prawa oraz w systemie jego stanowienia.


Polityka zagraniczna


Rozwój dobrego sąsiedztwa, umacnianie pozycji Polski wśród liderów Unii Europejskiej oraz utrzymywanie spoistości wspólnoty atlantyckiej były w dalszym ciągu głównymi kierunkami polityki zagranicznej prezydenta. Realizując te cele, w 2012 roku prezydent złożył 17 wizyt zagranicznych, przyjął 22 osobistości – głowy państw obcych i szefów rządów, którzy składali wizyty w Polsce oraz 34 delegacje zagraniczne. Prezydent kontynuował politykę rozwijania dialogu z partnerami Polski w Europie Środkowo-Wschodniej. W marcu Warszawę odwiedził Joachim Gauck, nowo wybrany Prezydent Niemiec. Była to jego pierwsza podróż zagraniczna po objęciu urzędu. Prezydent RP spotykał się z prezydentami Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Węgier by rozważać możliwości pogłębienia współpracy dwustronnej i regionalnej.


W interesie Polski leży pogłębianie integracji i utrzymywanie otwartości Unii Europejskiej. Wypracowaniu polskiego spojrzenia na Europę poświęcona była dyskusja ekspercka z praktykami i teoretykami procesu integracji w ramach cyklu debat „Przyszłość Europy. Polska Perspektywa”. W opinii prezydenta już teraz powinniśmy zrobić wszystko by być gotowym do uczestnictwa w najbardziej zaawansowanych formach integracji. Dzięki temu Polska ma szansę zaliczać się wkrótce do ścisłego grona liderów UE.


Dzięki zaangażowaniu Bronisława Komorowskiego coraz lepsza atmosfera panuje w stosunkach pomiędzy Warszawą i Paryżem, jedną z kluczowych unijnych stolic. Zarówno podczas marcowego nieformalnego spotkania z socjalistycznym kandydatem na prezydenta François Hollandem, jak i w trakcie listopadowej wizyty oficjalnej Prezydenta Republiki Francuskiej omawiane były polskie i francuskie plany reform Unii Europejskiej, w szczególności Unii Gospodarczej i Walutowej oraz postępu prac nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE. Przyszłość procesu integracji europejskiej była tematem rozmów prezydenta podczas wizyty w Belgii oraz spotkania z prezydentami Niemiec i Włoch w Neapolu.


Prezydent intensywnie zabiegał też o utrzymanie otwartości UE i europejskiej perspektywy dla Ukrainy, zarówno w czasie rozmów z prezydentem Wiktorem Janukowyczem, przedstawicielami ukraińskiej opozycji , jak i z innymi przywódcami europejskimi. Kontynuując zaangażowanie na rzecz Partnerstwa Wschodniego udał się do Kiszyniowa, gdzie poparł europejskie aspiracje Mołdawii i zadeklarował wsparcie w procesie transformacji zbliżających Republikę Mołdawii do norm unijnych. Uroczysta ratyfikacja Traktatu Akcesyjnego Chorwacji 19 grudnia w Belwederze była symbolicznym gestem przywiązania Polski do otwartości UE.


Bardzo ważna dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców jest promocja i intensyfikacja wymiany gospodarczej z zagranicą. Dlatego wizyty zagraniczne prezydenta posiadały element ekonomiczny, często towarzyszyli mu przedstawiciele polskich firm. Prezydent uczestniczył m.in. w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, w polsko – łotewskim forum gospodarczym w Rydze, w polsko – portugalskim forum gospodarczym w Lizbonie, spotkaniu z przedsiębiorcami w Nowym Jorku, Zurychu, Brukseli, Kiszyniowie i Kijowie oraz w Polsko-Francuskim Forum Gospodarczym w Warszawie.

 

Historia i pojednanie w polityce zagranicznej


Prezydent wyjątkową wagę przywiązuje do godnego upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej i do wyjaśnienia wszystkich jej okoliczności. We wrześniu wraz z prezydentem Ukrainy wziął udział w otwarciu i poświęceniu Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni, o którego powstanie zabiegał przez długi czas. Spoczywa na nim prawie 3,5 tys. polskich ofiar NKWD.


Także w tym roku bardzo ważne było działanie na rzecz budowy zaufania pomiędzy narodami Polski i Rosji. Szczególną rolę kościołów – katolickiego w Polsce i prawosławnego Rosji – w tym procesie prezydent podkreślał podczas wizyty w Polsce Jego Świątobliwości Cyryla I – Patriarchy Moskwy i całej Rusi.


Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe


Sukcesem był szczyt NATO w Chicago, gdzie powodzeniem zakończyły się zabiegi Polski o konsolidację wewnętrzną Sojuszu wokół najważniejszej funkcji - wspólnej obronny, a także o budowę sojuszniczej obrony przeciwrakietowej i konsekwentną realizację strategii wyjścia z Afganistanu.


Prezydent zabiega o umacnianie stosunków dwustronnych Polski z USA, o spoistość wspólnoty atlantyckiej. W tym roku rozpoczął po raz pierwszy stacjonowanie w Polsce na stałe pododdział sił powietrznych USA.


W 2012 roku 7 razy prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W jej ramach omawiano kwestie przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego, sprawy obrony przeciwrakietowej, bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Euro 2012, kwestie reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi oraz szkolnictwa wojskowego, a także ocena niejasności związanych ze śledztwem wokół katastrofy smoleńskiej.


Zakończył się uruchomiony przez prezydenta Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego, stanowiący podstawę do wydania pierwszej w historii Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego.

 
Kontynuując swoje decyzje z 2011 roku prezydent wspiera modernizację polskiego wojska zgodnie z ustalonymi wcześniej priorytetami (reforma systemu dowodzenia, modernizacja techniczna). W sierpniu prezydent ogłosił inicjatywę programu budowy narodowego systemu obrony przeciwrakietowej, która ma być podstawą programu obrony powietrznej oraz integralnym elementem wspólnej tarczy krajów NATO, zdolnym także do samodzielnego działania. Wokół tego programu udało się uzyskać ponadpartyjny konsensus wszystkich sił politycznych w parlamencie. Stworzenie tarczy będzie możliwe bez dodatkowych wydatków na obronność dzięki złożonej do Sejmu we wrześniu prezydenckiej propozycji nowelizacji ustawy o przebudowie i modernizacji Sił Zbrojnych.

 

Nowoczesny patriotyzm i rozwój społeczeństwa obywatelskiego


Kontynuując inicjatywę z poprzedniego roku, prezydent do tradycyjnych form obchodzenia świąt narodowych dołącza nowe inicjatywy. Polacy chętnie przyłączają się do akcji robienia i noszenia biało-czerwonych kotylionów, podczas „Majówki z Polską” (1-3 maja), w wielu miastach budynki użyteczności publicznej podświetlone były na biało – czerwono, Polacy dekorowali swoje domy barwami narodowymi. Prezydent chce, by kolejną ważną rocznicą, świętem obywatelskim, świętem wolności stał się 4 czerwca – rocznica wyborów z 1989 roku, które doprowadziły do stworzenia pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo – Wschodniej. W 2012 roku, idei obchodów 4 czerwca, towarzyszyła myśl: „Wolność jest Kobietą”. Prezydent odznaczył m.in. Danutę Wałęsę, Marię Lipską, Marię Straszewską, Annę Trzciakowską. W tę rocznicę Bronisław Komorowski bierze udział w inicjatywach organizowanych przez obywateli, np. odsłonięcie pomnika Haliny Mikołajskiej.

 
W tym roku wyjątkową formę przyjęły obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11 listopada. Pod patronatem i przy szczególnym zaangażowaniu prezydenta, ulicami Warszawy przeszedł marsz „Razem dla Niepodległej”. Ten marsz stworzył Polakom możliwość wspólnego świętowania ważnej rocznicy, wykraczającą poza podziały ideologiczne i partyjne. Prezydent złożył kwiaty pod pomnikami: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Jana Paderwskiego, Stefana Wyszyńskiego, Stefana Grota – Roweckiego.


Zapoczątkowany w 2011 roku cykl debat „Idee Nowego Wieku” był kontynuowany i rozwijany w roku 2012. Łącznie odbyło się 10 spotkań, w tym sześć z gośćmi specjalnymi m.in. z Henrym Kissingerem, Georgem Sorosem, Francisem Fukuyamą, Richardem Pipesem. Cztery pozostałe dyskusje środowisk ideowych dotyczyły m.in. polskiej tożsamości, zagrożenia ekstremizmami.


Kultura


W 2012 roku prezydent nadał 11 polskim zabytkom tytuł „Pomniki Historii”, były to m.in. Bohoniki i Kruszyniany – meczety i mizary, Kanał Augustowski, Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego w Katowicach. Bronisław Komorowski uczestniczył w 58 wydarzeniach promujących polską kulturę. W maju w Pałacu na Krakowskim Przedmieściu prezydent otworzył niewielką galerię – salę prezentującą malarstwo artysty Jerzego Nowosielskiego.
 

Wizyty krajowe


W mijającym roku prezydent złożył 55 wizyt lokalnych odwiedzając różne regiony Polski m.in. Tarnów, Katowice, Lublin, Poznań, Gdańsk, Żyrardów, Sochaczew, Płock, Sejny, Puńsk, Kielce.
 

Poleć znajomemu