Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 31 grudnia 2011

Podsumowanie 2011 roku w liczbach

Prezydent Bronisław Komorowski


Działania legislacyjne Prezydenta RP

W 2011 roku prezydent podpisał 237 ustaw. Do Sejmu wniósł 5 inicjatyw ustawodawczych:
a) ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
b) ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach;
c) ustawa z 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw;
d) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach;
e) projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie.

Prezydent zawetował 2 ustawy, oba weta utrzymano.
a) ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie;
b) ustawę z 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie.

Prezydent skierował 1 wniosek o zbadanie w trybie kontroli prewencyjnej przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją dotyczący ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011 – 2013. Trybunał Konstytucyjny uznał ustawę za niezgodną z Konstytucją.

Inauguracja VII kadencji Sejmu


Prezydent RP przemawiając na posiedzeniu inaugurującym VII kadencję Sejmu wyznaczył strategiczne kierunki modernizacji w obliczu wyzwań stojących przed RP. Więcej.

Spotkania i konsultacje Prezydenta RP

- Spotkanie Prezydenta RP z Posłami do Parlamentu Europejskiego, spotkanie z partiami politycznymi oraz klubami parlamentarnymi i kołami poselskimi ws. terminu wyborów parlamentarnych, z szefami partii politycznych ws. spotkań powyborczych, a także konsultacje ws. sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i ws. wniosku o ponowne rozpatrzenie ustawy o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dęblinie.
- Konsultacje związane z Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej: Rada Gabinetowa z udziałem premiera i ministrów oraz marszałków Sejmu RP i Senatu RP poświęcona objęciu przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE , konsultacja ws. inauguracji polskiej prezydencji, a także udział prezydenta w uroczystej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Patronaty i nominacje

224 razy prezydent udzielił honorowego patronatu.

Ponadto prezydent podpisał 601 nominacji profesorskich, 278 nominacji sędziowskich, 32 nominacje generalskie oraz 2630 nominacje oficerskie.

Ułaskawienia i obywatelstwa

Prezydent ułaskawił 60 osób i nadał obywatelstwo 2737 osobom.

Wizyty krajowe

W 2011 r. prezydent odbył 43 wizyty lokalne odwiedzając 46 powiatów.

Forum Debaty Publicznej

W 2011 roku odbyły się 23 debaty w następujących obszarach:

  • Solidarne społeczeństwo bezpieczna rodzina,
  • Społeczeństwo obywatelskie- kapitał społeczny,
  • Samorząd terytorialny dla Polski,
  • Gospodarka konkurencyjnej Polski,
  • Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju,
  • Sprawne i służebne państwo ,
  • Twórczość, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze bogactwem Polski.

Polityka zagraniczna

W 2011 r. Prezydent RP złożył 24 wizyty zagraniczne w 20 państwach, przyjął w RP 15 głów państw i spotkał się z 4 szefami rządów. Był gospodarzem 2 międzynarodowych szczytów. Prezydent wziął także udział w 7 innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym.

Kierunek europejski jest osią działalności w sferze polityki zagranicznej. Prezydent odnosił się do konkretnych zagadnień integracji europejskiej: problemu stabilności euro i perspektywy przystąpienia Polski do unii walutowej, wzmocnienia polityki bezpieczeństwa i obrony, relacji UE - NATO, polityki spójności w kontekście przyszłego, siedmioletniego budżetu UE, aktywizacji Partnerstwa Wschodniego, w tym zwłaszcza promowania europejskiej perspektywy Ukrainy. Temu ostatniemu celowi poświęconych było wiele spotkań, zarówno ze stroną ukraińską, jak i partnerami na Zachodzie. Problematyka europejska była również w centrum rozmów wznowionej na najwyższym szczeblu współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Prezydent zabiegał o umacnianie stosunków dwustronnych Polski z USA, o spoistość całej wspólnoty atlantyckiej oraz podnoszenie pozycji międzynarodowej Polski poprzez dialog z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą.

Bronisław Komorowski dbał o rozwój dobrych stosunków z sąsiadami i umacnianie pozycji Polski w regionie. W szczycie Prezydentów Państw Europy Środkowej w Warszawie (27 maja 2011 roku), którego Prezydent RP był gospodarzem, wzięło udział 20 przywódców z naszej części Europy. Gościem specjalnym szczytu był Prezydent USA. Prezydent RP brał udział w szeregu spotkań z prezydentami państw bałtyckich, a że z tradycyjnymi partnerami na południu: Czechami, Słowacją, Węgrami i Rumunią. Działał na rzecz aktywizacji wielostronnych form współpracy w regionie, takich jak Grupa Wyszehradzka (udział w jubileuszowym szczycie z okazji 20-lecia).

Wspieranie rozwoju polskiej gospodarki

Prezydent aktywnie wspierał rozwój polskiej gospodarki. Problematyka gospodarcza była kluczowa w trakcie wizyty Prezydenta Turcji, Emira Kataru, a przede wszystkim podczas wizyty w Chinach. Efektem tej ostatniej było podniesienie wzajemnych relacji do rangi strategicznego partnerstwa. Prezydent promował polską przedsiębiorczość, namawiał do zwiększenia współpracy gospodarczej i inwestycji w Polsce, czemu szczególnie służyła organizacja forów gospodarczych w czasie wizyty w Chinach, w Austrii i Estonii.

Polityka historyczna

Skuteczna międzynarodowa polityka historyczna - kontynuacja procesu pojednania, opartego na pamięci, prawdzie i dialogu. Prezydent RP oddał, wspólnie z Prezydentem RFN, hołd ofiarom obozu w Auschwitz; z Prezydentem Republiki Austrii, ofiarom nazistowskich obozów Mauthausen i Gusen, z Prezydentem RFN i Prezydentem Ukrainy ofiarom pod Pomnikiem Pomordowanych Profesorów Lwowskich we Wrocławiu (prezydenci wzięli też udział w uroczystościach 200-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego).

Prezydent przywiązuje szczególną wagę do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zbrodni katyńskiej i właściwego upamiętnienia jej ofiar. W kwietniu 2011 r. doszło do historycznej wizyty Prezydentów Polski i Rosji w Katyniu - pierwszej oficjalnej wizyty urzędującego Prezydenta Federacji Rosyjskiej. W listopadzie doszło do uroczystego wmurowania w obecności prezydentów Polski i Ukrainy aktu erekcyjnego Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni - cmentarza katyńskiego.

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Pięciokrotnie zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w ramach której dokonywano oceny działania struktur państwa w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego, polskich priorytetów w sferze bezpieczeństwa w ramach Prezydencji w UE i cyberbezpieczeństwa. Tematem posiedzeń były także sojusznicze plany ewentualnościowe.

Prezydent uczestniczył w konferencjach plenarnych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Prezydent wspiera dokończenie reformy sił zbrojnych. Bronisław Komorowski wizytował jednostki i dowództwa wojskowe, a także inne instytucje bezpieczeństwa państwa, w tym podczas ćwiczeń poligonowych.

Podczas obchodów święta Wojska Polskiego prezydent nakreślił główne zadania stojące przed siłami zbrojnymi, akcentując potrzebę reformy systemu dowodzenia (w tym zwłaszcza przekształcenia Sztabu Generalnego w organ planowania strategicznego) oraz doskonalenia systemu szkolenia (w tym konsolidacji szkolnictwa wojskowego).

Przygotowana została i przyjęta nowa strategia Polski wobec Afganistanu, przewidująca w ramach strategii sojuszniczej NATO sukcesywne przekształcanie misji z bojowej w szkoleniową i zakończenie operacji oraz wyjście z Afganistanu w 2014 roku.

Prezydent wydał także postanowienie o głównych kierunkach rozwoju sił zbrojnych, w którym nakreślił priorytety przekształceń organizacyjnych i modernizacji technicznej wojska na lata 2013 – 2022, eksponując reformę systemu dowodzenia i szkolenia, konsolidację organizacyjną i dyslokacyjną oraz modernizację techniczną (systemy informacyjne, obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa, oraz mobilność śmigłowcowa wojsk lądowych).

Poleć znajomemu