Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 7 kwietnia 2011

"Rozstrzygnięcie ws. OFE było trudną decyzją"

Prezydent Bronisław Komorowski podjął ostateczną decyzję o złożeniu podpisu pod ustawą dotycząca zmian w systemie emerytalnym. Rozstrzygnięcie ws. OFE było trudną decyzją. Ze względu na kontrowersje towarzyszące tej ustawie Prezydent analizował i konsultował jej zapisy od wielu tygodni.

Z inicjatywy Prezydenta, w Belwederze, zorganizowana została m.in. specjalna debata z ekspertami dot. zmian w OFE. W tej sprawie Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się również z partnerami społecznymi – przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych. Przedstawiciele tej ostatniej grupy zaprezentowali zróżnicowane stanowisko. Propozycje zmian w OFE były także tematem rozmów z prawnikami. Sporządzone zostały również, na zamówienie Kancelarii, rzetelne ekspertyzy prawne, które nie wskazują na zagrożenie niezgodności tej ustawy z Konstytucją. Szczególnie uważnie Prezydent Bronisław Komorowski wsłuchiwał się w głosy osób mających poważne wątpliwości wobec zmian w OFE.

Zarówno z wielotygodniowej debaty prowadzonej na forum publicznym, jak i z analiz wynika, że ustawa nie pogarsza sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów oraz nie zagraża ich bezpieczeństwu emerytalnemu. Prezydent stoi na stanowisku, że niezbędne jest całościowe podejście do kwestii zabezpieczenia społecznego na starość. Szczególnym wyzwaniem jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie godziwego poziomu dochodów przyszłym emerytom. Prezydent przewiduje podjęcie tego tematu w ramach planowanej serii debat publicznych.

Prezydent Bronisław Komorowski docenia osiągnięcia reformy przeprowadzonej przez rząd J. Buzka, mając jednak świadomość potrzeby dokonania jej rzeczowej oceny i wprowadzenia korekt w kontekście nowych wyzwań. Prezydent opowiada się za mieszanym systemem emerytalnym, z zachowaniem jego kapitałowego filaru.

Prezydent z satysfakcją odnotowuje, że w trakcie prac rządowych zostały spełnione jego 3 główne postulaty przedstawione w specjalnym liście do premiera (kwestie: waloryzacji składek wpłacanych na indywidualne subkonto ubezpieczonych w ZUS, dziedziczenia składek i ulg dla ubezpieczających się dodatkowo).

Prezydent Bronisław Komorowski zgłosił również postulat wzmocnienia monitorowania i systematycznej oceny systemu emerytalno-rentowego poprzez powołanie niezależnego krajowego aktuariusza, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa emerytalnego. Pomysł ten został pozytywnie oceniony podczas debaty z ekspertami w sprawie zmian w systemie emerytalnym. Prezydent zamierza podjąć stosowną inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie.

W ustawie Prezydent nie dostrzegł zagrożenia niekonstytucyjnością, natomiast jest świadom, że szereg organizacji i tak informowało o zamiarze zaskarżenia zmian w OFE do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym Trybunał i tak będzie miał możliwość ostatecznego orzeczenia o zgodności tej ustawy z Konstytucją – co jest jednym z jego głównych uprawnień.

Istotną wartością jest konieczność przestrzegania zasady równowagi finansów publicznych, wynikająca z dotychczasowego orzecznictwa Trybunału. Zgodnie z opiniami przedstawionymi Prezydentowi, kwestie związane z zabezpieczeniem społecznym – a więc również ustawa dot. OFE – powinny być analizowane poprzez pryzmat art. 67 Konstytucji, zgodnie z którym: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa”. W swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny pozostawia również ustawodawcy szeroką swobodę działania w zakresie zasady wzajemności świadczeń emerytalnych w stosunku do składki wpłacanej uprzednio przez ubezpieczonego. Zgodnie z opiniami przedstawionymi Prezydentowi, ustawa jest też zgodna z zasadą ochrony praw nabytych, gdyż nie zmienia sytuacji prawnej członków OFE. Osoby ubezpieczone w OFE nie mogły samodzielnie decydować o wysokości składki lub sposobach jej inwestowania, więc nowa ustawa w żaden sposób nie ograniczy ich praw nabytych.
 

Poleć znajomemu